دانلود رایگان


نقش ابعاد هوش فرهنگی در جهت پیش بینی استرس شغلی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان نقش ابعاد هوش فرهنگی در جهت پیش بینی استرس شغلیتوضیحات:
تحقیق نقش ابعاد هوش فرهنگی (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) در جهت پیش بینی استرس شغلی، در قالب فایل pdf و در حجم 8 صفحه.

بخشی از متن:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد هوش فرهنگی (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) در جهت پیش بینی استرس شغلی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه پرستاران بیمارستانهای شهر تهران بودند. به منظور اجرای پژوهش تعداد 384 از پرستاران به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه الیوت به منظور سنجش استرس شغلی و جهت سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامه ای ایمای و گلفند استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 استفاده شد و نتایج در قالب ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام گزارش شد. نتایج نشان داد که بین استرس شغلی و نمره کلی هوش فرهنگی و ابعاد فراشناختی و رفتاری هوش فرهنگی ارتباط معنادار وجود دارد و هر چه هوش فرهنگی افزایش یابد میزان استرس شغلی کاهش پیدا می کند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که فقط بعد فراشناختی هوش فرهنگی می تواند واریانس استرس شغلی را پیش بینی کند.

فهرست مطالب:
چکیده
واژه های کلیدی
مقدمه
روش شناسی
نتایج
بحث و نتیجه گیری
مراجعاسترس شغلی


هوش فرهنگی


ابعاد هوش فرهنگی


دانلود تحقیق


نقش ابعاد هوش فرهنگی


بعد فراشناختی


بعد شناختی


بعد انگیزشی


بعد رفتاری


پیش بینی استرس شغلی


درباره هوش فرهنگی


استرس کاری


استرس در کار


استرس در شغل


هوش فرهنگی و استرس


استرس و هوش فرهنگی

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بسته کامل آموزش درس چهارم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (بازی های المپیک: the olympic games)

پاورپوینت ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT)

كارآفريني طرح تأسيس وراه اندازي شركت نامداران صنعت

طرح لایه باز برچسب دوغ (psd)

تحقیق خودپنداره کودکان پرورشگاهی

دانلود نقشه بخش های شهرستان تیران و کرون

پاورپوینت (اسلاید) رفتار لرزه ای پل های بتنی

پاورپوینت مرحله مقایسه در مدیریت استراتژیک

پاورپوینت درس 12دینی دهم

پاورپوینت بررسی معماری حمام گنجعلی خان کرمان